Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

68 θέσεις εργασίας στην Κοζάνη με προσλήψεις από τη ΔΕΗ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων (ημερήσιοι)
8
μήνες
3
202
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (βάρδια)
8
μήνες
8
203
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνίτες
(βάρδια)
8
μήνες
19
204
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια)
8
μήνες
15
205
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ Χειριστές Κατεργασίας Ύδατος
8
μήνες
3
206
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Τεχνίτες Συγκολλητές
8
μήνες
2
208
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
8
μήνες
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
209
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι)
8
μήνες
10
211
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (ημερήσιοι)
8
μήνες
3
212
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
8
μήνες
1
214
ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Οδηγοί Λεωφορείου
(βάρδια)
8
μήνες
2
215
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Οδηγών Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων
8
μήνες
1
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 201 θα απασχοληθούν σε εργασίες της ειδικότητας τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 202 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες επιτήρησης και συντήρησης εξοπλισμού.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 203 (βάρδια) θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες επιτήρησης, ελέγχου, χειρισμών, συντήρησης, απόφραξης και σε εξοπλισμό Μονάδων και συστημάτων λιγνίτη-τέφρας-χημικής κατεργασίας ύδατος και δειγματοληψίας Στερεών και υγρών.
Όσοι προσληφθούν με Βεβαίωση Αναγγελίας θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.
Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 204 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες απόφραξης, καθαρισμού και επιτήρησης εξοπλισμού των συστημάτων λιγνίτη – τέφρας και χημικής κατεργασίας ύδατος.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 205 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της ειδικότητας τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 206 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της ειδικότητας τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 208 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της ειδικότητας τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 209 (ημερήσιοι) θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης Μηχανημάτων Μονάδων και συστημάτων λιγνίτη-τέφρας-χημικής κατεργασίας ύδατος και δειγματοληψίας Στερεών και υγρών. Όσοι προσληφθούν με Βεβαίωση Αναγγελίας θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 211 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε
εργασίες της ειδικότητάς τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 208 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της
ειδικότητας τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 212 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της ειδικότητας τους.
S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 214 θα απασχοληθούν με βάρδια σε οδήγηση
Υπηρεσιακών λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού. S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 215 θα απασχοληθούν σε εργασίες
μεταφοράς υλικών τέφρας και λιγνίτη με τα οχήματα του Σταθμού.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 2ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
4. Η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23¬01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ υπόψιν αρμοδίων υπαλλήλων κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας:24610-54305 ή κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο τηλ: 24610-54283.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 09/03/2015 έως και 18/05/2015.


ΠΗΓΗ
: MIKRESAGELIESΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr