ΑΣΕΠ - ΕΝΤΥΠΑΑΣΕΠ: Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης κατά την προεκλογική περίοδο – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, απαγορεύεται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.
Όπως επισημαίνεται από το ΑΣΕΠ, η απαγόρευση επιβάλλεται από τη νομοθεσία και εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις, αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας διορισμού ή πρόσληψης.
Αυτό σημαίνει ότι δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού, ούτε πράξεις διορισμού. Δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου και δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού.
Οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.
Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 173/2014, ΦΕΚ 277/Α/31.12.2014), από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση.
Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Τι προβλέπεται για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων
Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και ειδικές άδειες για την άσκηση του προβλέπονται μεταξύ άλλων σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου.
Η χορήγηση κανονικής αδείας απαγορεύεται για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο διάστημα που μεσολαβεί από τις 31 Δεκεμβρίου, ημερομηνία δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος που οποίο ορίζει την ημέρα της ψηφοφορίας έως και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Οι κανονικές άδειες απουσίας που είχαν εγκριθεί μέχρι και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών, ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας Αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.
Άδεια απουσίας μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, έπειτα από έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ η άδεια αυτή χορηγείται με έγκριση του αρμοδίου οργάνου.
Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο
Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά µε τον καθορισµό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, ισχύει η υπ’ αριθµ. 14473/11.4.2012 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295 Β΄), την οποία µπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσµο http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/ όπου δηµοσιεύονται οι αποφάσεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου.
Επισηµαίνεται ότι κατά την παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης «οι εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων ή των συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων που µετέχουν στις εκλογές, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη µε πρόσκληση του δηµάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών από την προκήρυξη των εκλογών, για την κατανοµή των χώρων και τον καθορισµό του τρόπου χρήσης αυτών

ΠΗΓΗ: Η ΓΝΩΜΗΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

_________________________________________________________________________________
ΑΣΕΠ: 729 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 773 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  Μικρό φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον παλαιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ για συμμετοχή στην προκήρυξη 1Δ/2014 που αφορούσε προσλήψεις στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα αφού οι αιτήσεις δεν κάλυψαν τις προσφερόμενες θέσεις.
Συνολικά 729 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.
Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν 526 αιτήσεις για την κάλυψη των 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλαδή 179 λιγότερες και 203 αιτήσεις για την κάλυψη 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.


ΠΗΓΗ: NEWSBOMB.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
_________________________________________________________________________________

ΑΣΕΠ 4Κ/2014: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 79 ΘΕΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


Ξεκίνησε σήμερα, 25 Νοεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. – 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης).
Πρόκειται για την 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία εκδόθηκε στο ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και αφορά τις παρακάτω μόνιμες θέσεις:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα πέντε (65) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μία (1) θέση.
Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φιλοσοφικών σχολών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και άλλες.  
Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε”).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας.
Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

 

ΠΗΓΗ: ERGASIA.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  _________________________________________________________________________________Προκήρυξη 3.372 νέων θέσεων στις δομές Υγείας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

Αθήνα
Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την έκδοση τεσσάρων διαφορετικών προκηρύξεων για την πρόσληψη 3.372 ατόμων στον χώρο της Υγείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα. Οι θέσεις αφορούν την πλήρωση κενών σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ καθώς και άλλους υγειονομικούς τομείς.

Όπως αναφέρεται στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας, οι 2.500 θέσεις θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και αφορούν διάφορες ειδικότητες, όπως βοηθητικό προσωπικό, υγειονομικό διοικητικό-λογιστικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, τραυματιοφορείς κ.α. Η χρονική διάρκεια απασχόλησης θα είναι πέντε μήνες.

Περισσότερες λεπτομέριες για το πρόγραμμα στην έντυπη έκδοση των Νέωντης Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου.

Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την πρόληψη 370 μόνιμων γιατρών καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και σύντομα θα γίνει η εγγραφή του απαιτούμενου κονδυλίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πρόκειται για θέσεις που είχαν κριθεί το 2011, αλλά παρέμεναν ανενεργές.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Λεωνίδα Γρηγοράκο, άμεσα θα εκδοθεί και μια ακόμη προκήρυξη για την πλήρωση 302 θέσεων επικουρικού ιατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία. Ήδη έχουν προσληφθεί 498 άτομα στην κατηγορία αυτή.

Τέλος, θέμα ημερών είναι να σταλεί στο ΑΣΕΠ και το σχέδιο για την πρόσληψη 200 διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών. 

ΠΗΓΗ: IN.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  ___________________________________________________________________________________

«Πράσινο φως» από ΑΣΕΠ για 200 θέσεις - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
  
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πλήρωση 200 θέσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με διάρκεια απασχόλησης από 2 έως και 12 μήνες. Μετά την έγκριση, οι φορείς εκδίδουν αναλυτικές προσκλήσεις και καλούν τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις.
Ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου ζητά δύο βιολόγουςΤο προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με διαδικασία επιλογής που προβλέπει μοριοδότηση των ειδικών προσόντων του (εμπειρία, ξένες γλώσσες, κ.λπ.) και ορισμένων ιδιοτήτων του (ανεργία, πολυτεκνία κ.λπ.). Για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη μόνο ιδιότητες όπως οι παραπάνω. Τις προσλήψεις διενεργεί ο φορέας και ελέγχει δειγματοληπτικά ή κατόπιν ενστάσεων ή καταγγελιών το ΑΣΕΠ.
Οι εγκεκριμένες θέσεις
(Κατά φορέα, κλάδο - ειδικότητα και αριθμό)
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Containers Γ' και Ε' κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 13
ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 12
**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (Δασικών Περιοχών) 1
**ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
**ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6
**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1
**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
**ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ ή 2ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή 2ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1
**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 2
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΔΗΖ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
**ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 9
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2
**ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
**ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
**ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α' ειδικότητας 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ' & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 13
**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
**ΝΠΔΔ «ΟΚΑΠΑ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 7
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ' & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι' ΤΑΞΗΣ Δ') 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6
**ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α' ειδικότητας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Εναεριτών) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ε' - ΤΑΞΗΣ Γ' & ΟΜΑΔΑΣ Ζ' ΤΑΞΗΣ Γ') 1

ΠΗΓΗ: ΕNET.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


___________________________________________________________________________________

ΑΣΕΠ : Εκδόθηκε η προκήρυξη των 79 Θέσεων Εργασίας στα Υπουργεία - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
  
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικούΠανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. – 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης).
Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε’).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία θέσεων τις οποίες διεκδικούν (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του ΑΣΕΠ 
ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)


ΠΗΓΗ: ΕΣΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

__________________________________________________________________________________


ΑΣΕΠ: Υποβλήθηκαν 12.363 αιτήσεις για την κάλυψη 380 θέσεων εργασίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 12.363 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: – 6.848 αιτήσεις για την κάλυψη 160 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. – 2.845 αιτήσεις για την κάλυψη 90 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. – 2.670 αιτήσεις για την κάλυψη 290 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

ΠΗΓΗ: ΕΣΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

__________________________________________________________________________________

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 705 θέσεις ΠΕ και 68 ΤΕ, σε δημόσιο και ΝΠ του δημοσίου – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων - ειδικοτήτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου (ΦΕΚ 12/9-10-2014 και 13/15-10-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2014 έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και που δεν έχουν διοριστεί.
Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και λήγει την Πέμπτη 13η Νοεμβρίου 2014.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2014, Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε., Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115.10.


ΠΗΓΗ: FINANCIAL PRESS

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

_________________________________________________________________________________


ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 705 θέσεις ΠΕ και 68 ΤΕ, σε δημόσιο και ΝΠ του δημοσίου – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Δ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/9-10-2014 και 13/15-10-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, επτακοσίων πέντε (705) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εξήντα οκτώ (68) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου.

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2014 έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονταισε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και που δεν έχουν διοριστεί.
Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και λήγει τη 13η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2014
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Η προθεσμία λήγει με την πάροδο της 18ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης.


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

_________________________________________________________________________________


Μέσω ΑΣΕΠ - Οι έξι διαγωνισμοί για 1.483 θέσεις μόνιμου και 645 θέσεις εποχικού προσωπικού Εξι μεγάλους διαγωνισμούς ετοιμάζεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ έως το τέλος του έτους, που αφορούν 1.483 θέσεις μόνιμου και 645 θέσεις εποχικού προσωπικού. – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

Εξι μεγάλους διαγωνισμούς ετοιμάζεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ έως το τέλος του έτους, που αφορούν 1.483 θέσεις μόνιμου και 645 θέσεις εποχικού προσωπικού.
Την «αναθέρμανση» του κλίματος προσλήψεων στο Δημόσιο σηματοδότησε η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για 540 θέσεις, που βγήκε «στον αέρα» τον Σεπτέμβριο και δέχεται αιτήσεις έως τις 13 Οκτωβρίου (ηλεκτρονικές αιτήσεις στο www.asep.gr).
Οι διαγωνισμοί της ΔΕΗ και της Στατιστικής Αρχής βρίσκονται σε αρκετά ώριμο στάδιο και θα προκηρυχθούν μέσα στον Οκτώβριο, ενώ το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν εκείνοι του ΕΚΑΒ, των ΕΛΤΑ, της ΟΣΥ και του ΜΕΤΡΟ.
200 διασώστες στο ΕΚΑΒ
Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ το αίτημα του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 200 μόνιμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Η έκδοση της προκήρυξης θα γίνει άμεσα, καθώς υπάρχουν μεγάλα κενά σε προσωπικό λόγω των συνταξιοδοτήσεων που έχουν μεσολαβήσει από το 2008, οπότε και είχε βγει ο τελευταίος διαγωνισμός του φορέα. Ηδη έχουν καθοριστεί -βάσει του Ν. 2643/98- οι 13 θέσεις που ανήκουν στις κατηγορίες ΑμεΑ, τριτέκνων, πολυτέκνων και Εθνικής Αντίστασης, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ως εξής: Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών 128 θέσεις, Λέσβου 2, Αλιβερίου 7, Λήμνου 2, Ζαχάρως 9, Σάμου 4, Κεφαλονιάς 3, Χίου 2, Κέρκυρας 8, Σύρου 3, Αμφισσας 2, Πάρου 6, Νάξου 5, Καρπενησίου 2, Ορεστιάδας 3, Θήρας 5, Διδυμοτείχου 4, Μυκόνου 2, Φλώρινας 2 και Ανδρου 1. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει: να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Στα προσόντα που θα μετρήσουν για την επιλογή των επιτυχόντων ανήκουν η εμπειρία των υποψηφίων, η εντοπιότητα (για τις θέσεις στην περιφέρεια), καθώς και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ' κατηγορίας.
33 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ
Στα γραφεία του ΑΣΕΠ για έγκριση βρίσκεται η προκήρυξη πρόσληψης 33 μονίμων υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Μαθηματικών και ΠΕ Οικονομολόγων και να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα οικείου ΑΕΙ, καθώς και πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ηδη έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Εργασίας οι τρεις θέσεις που θα δοθούν σε προστατευόμενους από τον Ν. 2643/98. Αυτές είναι της ειδικότητας ΠΕ Στατιστικών και κατανέμονται στους νομούς Αργολίδος, Λασιθίου και Κιλκίς και αντίστοιχα απευθύνονται σε άτομο με Αναπηρία, πολύτεκνο και τρίτεκνο.
645 εποχικοί στα ΕΛΤΑ
Το τελικό ΟΚ του υπουργείου Οικονομικών αναμένει το αίτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων για 645 θέσεις εποχικού προσωπικού, για να σταλεί στο ΑΣΕΠ προς έκδοση. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν σταδιακά, ωστόσο μέχρι τις γιορτές πρέπει να έχει επιλεγεί το νέο προσωπικό που θα εργαστεί στον φορέα με εποχικές συμβάσεις τεσσάρων και οκτώ μηνών, με πλήρη και μερική απασχόληση.
Οσο για τις θέσεις που θα καλυφθούν, αφορούν τις ειδικότητες: ΔΕ Διανομέων (387 θέσεις), ΥΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (173 θέσεις), ΔΕ Διαμετακομιστών (43 θέσεις) και ΔΕ Οδηγών (42 θέσεις).
600 μόνιμοι στη ΔΕΗ
«Μπλοκαρισμένες» στο θέμα της εντοπιότητας βρίσκονται οι προκηρύξεις της ΔΕΗ που αφορούν στην πρόσληψη συνολικά 600 εργαζομένων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Ηδη, τα επιτελεία του ΑΣΕΠ και της Επιχείρησης συνεργάζονται προκειμένου να επιλυθούν τα επιμέρους προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και όπως όλα δείχνουν το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, θα εκδοθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο η πρώτη από τις δύο προκηρύξεις της ΔΕΗ,
Αυτή θα αφορά 16 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στις ειδικότητες Οικονομολόγων, Διοικητικού και Λογιστικού. Η δεύτερη προκήρυξη που θα ακολουθήσεις, περιλαμβάνει θέσεις κυρίως τεχνικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ορισμένους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ειδικότητες όπως: Τεχνίτες Δικτύων, Τεχνικούς Σταθμών, Ηλεκτρολόγους, Τεχνικούς Ορυχείων, Μηχανοτεχνικούς, Τεχνικούς Εξοπλισμού, Τεχνικούς ΜΕΚ, Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγούς κ.ά.
450 οδηγοί και τεχνίτες στην ΟΣΥ
Καθ' οδόν προς το ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα της εταιρείας ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) και του αρμόδιου υπουργείου Μεταφορών για την πρόσληψη 330 οδηγών και 120 τεχνητών.
Το αίτημα έχει αποσπάσει ήδη τις εγκρίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ.
200 μόνιμοι στο ΜΕΤΡΟ
Μέσα στο επόμενο δίμηνο εκτιμούν οι αρμόδιοι πως θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη πρόσληψης περίπου 200 ηλεκτροδηγών, εκδοτών και ελεγκτών εισιτηρίων, αλλά και τεχνικού προσωπικού στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΜΕΤΡΟ). Στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε συνεννοήσεις με την ηγεσία του ΑΣΕΠ προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος που θα γίνει (;) η πριμοδότηση των συμβασιούχων οι οποίοι είχαν απολυθεί από το Μετρό το 2009.
Η προκήρυξη θα αφορά κυρίως υποψηφίους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

____________________________________________________________________________________28 θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Ηρακλείου – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής- Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου)» Ηράκλειο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 10 102 ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου)» Ηράκλειο ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 5 103 ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου)» Ηράκλειο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 13 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ , Μ. Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Κακουράκη Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 281030010 - 2810300090). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο της ενότητας «Ζ. ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (του ανωτέρω εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1) δεν συμπληρώνεται από τον υποψήφιο, καθόσον για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεν υφίσταται το κώλυμα της υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ.1 του Ν.3812/2009, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ της ανακοίνωσης). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΗΓΗ: DIKAIOLOGITIKA.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
______________________________________________________________________
Προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στη ΔΕΥΑΚ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται στα γραφεία της Επιχείρησης την προσεχή Δευτέρα και ώρα 20.00.
Μεταξύ άλλων, τα μέλη του Δ.Σ θα κληθούν να εγκρίνουν ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, όπως και να εγκρίνουν τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, αλλά και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης.
Ακόμη, αναφορικά με την υδραυλική μελέτη κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Νοσοκομείου, θα γίνει ανάθεση επικαιροποίησης της μελέτης.
Επίσης, το Δ.Σ. θα κληθεί να δώσει έγκριση σχετικά με τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, αλλά και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας υδρομέτρων.


ΠΗΓΗ: ΘΑΡΡΟΣ NEWS                                                                    

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr_________________________________________________________________________________Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 3.420 προσλήψεις σε 11μηνες συμβάσεις σε 16 δήμους - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Προκηρύξεις των διαγωνισμών θα γίνουν σταδιακά από το ΑΣΕΠ και θα αφορούν σε ειδικότητες νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, βρεφοκόμων, μαγείρων, καθαριστριών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν σε 16 δήμους της χώρας και αφορούν σε 3.420 προσλήψεις με συμβάσεις 11 μηνών.
Στην Αττική θα ανοίξουν 164 θέσεις για καθηγητές μουσικής και χορού, οδηγούς απορριμματοφόρων, λογιστές εργάτες, χειριστές μηχανημάτων βρεφονηπιοκόμων, βρεφοκόμων, μαγείρων, καθαριστριών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων.
·        Στην Κεντρική Μακεδονία θα προκηρυχθούν 384 θέσεις τεχνικών,. Οδηγών μαγείρων και βρεφοκόμων
·        31 θέσεις στην Κρήτη για υδραυλικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
·        18 θέσεις στην Ήπειρο για φωτογράφους μουσικούς εργάτες και εικαστικούς
·        Στη Θεσσαλία ανοίγουν 48 θέσεις αρχαιολόγων, συντηρητών, νηπιαγωγών και μαγείρων
·        Στη Στερεά 48 θέσεις για ηλεκτρολόγους, μάγειρες, γραμματείς μουσικούς και χορευτέςΠΗΓΗ: KOOL NEWS

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
__________________________________________________________________________________

Πληροφορίες για αναστολή δημοσίευσης από το ΑΣΕΠ των οριστικών πινάκων των π. Δ.Α. (Ανακ. 5/2013) - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Σύμφωνα με σχεδόν ίδιες πληροφορίες που λαμβάνουμε εδώ και αρκετές ημέρες από πηγές άσχετες μεταξύ τους, που προέρχονται και από το ΑΣΕΠ, αλλά και από το ΥΔιΜΗΔ, η διαδικασία έκδοσης τωνΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ έχει ανασταλεί προσωρινά κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με έγγραφό του προς το ΑΣΕΠ. 


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο λόγος της αναστολής αφορά τους "αδιάθετους" π.Δ.Α. (νέα κινητικότητα για την επανατοποθέτηση του συνόλου ή μέρους αυτών). Ως γνωστό, με την δημοσίευση των οριστικών πινάκων, ταυτόχρονα οι απολύονται οι αδιάθετοι, οπότε και θα ήταν αδύνατη (νομικά) η επανατοποθέτηση τους. 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αποστείλει σχετικό γραπτό ερώτημα στο ΑΣΕΠ και αναμένουμε και την γραπτώς την παραπάνω ενημέρωση.

Αν λοιπόν ισχύουν 100% οι πληροφορίες μας, η καθυστέρηση αυτή τη φορά είναι σίγουρα για καλό σκοπό, οπότε λίγη υπομονή ακόμη...

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr__________________________________________________________________

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 540 θέσεων εργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr 


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Εκδόθηκε η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 540 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει τη 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 17ης Οκτωβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής.

ΠΗΓΗ:  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


_____________________________________________________________________
Λοβέρδος: Πρέπει να κάνουμε ΑΣΕΠ για 10.000 εκπαιδευτικούς - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


“Έχουμε υποχρέωση να επιτύχουμε υπέρβαση του ένα προς δέκα στον χώρο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό τον κανόνα. Πρέπει να τον αλλάξουμε και να κάνουμε διαγωνισμό ΑΣΕΠ για 10.000 εκπαιδευτικούς, κυρίως νηπιαγωγούς, δασκάλους, μαθηματικούς, φιλόλογους και φυσικούς”.

Τα παραπάνω ανέφερε για ακόμη μια φορά ο Υπουργός Παιδείας, τονίζοντας την αναγκαιότητα των διορισμών, όπως έχει γράψει το news.gr. Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα τα πάνε καλά στα θέματα που αφορούν τις υποδομές, την πληρότητα στα βιβλία και σε επίπεδο προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι “δεν είναι εύκολο, γι’ αυτό παλεύουμε, υπάρχει πρόβλημα σε όλη την χώρα, αλλά φιλοδοξούμε φέτος η 11η Σεπτεμβρίου, που είναι η ημέρα έναρξης του σχολικού έτους να μας βρει έτοιμους στα περισσότερα θέματα”.

Ο Υπουργός τοποθετήθηκε μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και στο θέμα της λειτουργίας του Ανοιχτού Ιδρύματος στην Καβάλα, δηλώνοντας ότι “η πρόταση που μας έχει κατατεθεί είναι για Πανεπιστήμιο. Εμείς συμφωνούμε για ίδρυμα, όχι για Πανεπιστήμιο. Η πρόταση είναι εξαιρετική διότι είναι συνεργατική. Όλα τα ΤΕΙ θα κάνουν ένα πρόγραμμα. Εμπεριέχει την πολύ σύγχρονη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αυτή είναι μία πρόταση που μας ενθουσίασε. Είμαστε θετικοί, θα κοιτάξουμε την συντομότερη δυνατή έναρξη λειτουργίας, αλλά φυσικά δεν πρόκειται για Πανεπιστήμιο”.

Επίσης ο κ. Λοβέρδος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι “από την αξιολόγηση των οργανογραμμάτων των οκτώ πανεπιστημίων προέκυψε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα απόλυσης”.

Ο κ. Λοβέρδος, ο Υφυπουργός κ. Δερμεντζόπουλος και άλλοι παράγοντες του Υπουργείου είχαν συνάντηση στη Ξάνθη με το προεδρείο του Σωματείου Εκπαιδευτικών Μουσουλμανικής Θρησκείας Θράκης και με εκπροσώπους Ιεροδιδασκάλων και μουσουλμάνων θεολόγων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ομαλή έναρξη των σχολείων και ειδικότερα των δημοσίων σχολείων για τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες.

Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός δήλωσε ότι “θέλουμε στις 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία σε όλη την πατρίδα να είναι ενεργά με δασκάλους και βιβλία. Εδώ υπάρχουν λίγα κενά και με το θεσμό της αναπλήρωσης θα τα καλύψουμε. Έχουμε ένα συγκρατημένο ενθουσιασμό, αλλά δε λέμε μεγάλες κουβέντες, διότι θα κριθούμε στις 11 Σεπτεμβρίου και όχι τώρα. Υπάρχουν εκκρεμότητες και είμαστε εδώ για να τις λύσουμε. Η ουσία της αποψινής συνάντησης ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία με μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες. Δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δηλώσεις, αλλά δώσαμε τον προγραμματισμό μας”.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος δήλωσε με τη σειρά του ότι “τα προβλήματα της εκπαίδευσης στη χώρα δεν λύνονται μόνο από την Αθήνα. Λύνονται και επί τόπου. Αυτό το σκοπό έχει η επίσκεψή μας εδώ. Ένα μεγάλο κλιμάκιο, σχεδόν το 100% του Υπουργείου μας είναι παρών στην Θράκη για να αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης”. 

ΠΗΓΗ: NEWS                                                                                     


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

_____________________________________________________________________
Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


 «Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τον Σεπτέµβριο του 2015, εάν δεν καταργηθεί ο κανόνας που προβλέπει µία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις. Το ελληνικό κοινωνικό κράτος, όπως το ξέραµε, τελειώνει. Στον τοµέα της εκπαίδευσης όχι µόνο έχουµε φτάσει στα όρια, αλλά τα έχουµε ξεπεράσει. Έχω ενηµερώσει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά που καταφέρνουµε να καλύψουµε τις ανάγκες στα σχολεία µε 'µερεµέτια'».
Με αυτή τη δήλωση στην «Η» ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις κοινωνικές παροχές του κράτους στον τοµέα της εκπαίδευσης, ενώ προαναγγέλλει ότι µε αίτηµα που θα υποβάλει στην τρόικα τον Σεπτέµβριο θα ζητήσει η εκπαίδευση να εξαιρεθεί από τον κανόνα «1 προς 10» και να προσδιοριστεί συγκεκριµένος αριθµός εκπαιδευτικών που θα προσληφθεί ως µόνιµο προσωπικό την επόµενη σχολική χρονιά (2015-2016).
Τον χειµώνα
Εφόσον οι πιστωτές της χώρας συναινέσουν στο σχέδιο του υπουργού Παιδείας, τότε θα ανοίξει ο δρόµος για τη διενέργεια διαγωνισµού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία. Όπως αποκαλύπτει ο κ. Λοβέρδος στην «Η», στόχος είναι ο διαγωνισµός να διενεργηθεί τον χειµώνα -και συγκεκριµένα τον Δεκέµβριο του 2014 ή τον Ιανουάριο του 2015- και να αφορά πέντε µεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών: φιλολόγους, µαθηµατικούς, φυσικούς, δασκάλους και νηπιαγωγούς.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του υπουργείου Παιδείας, για την οµαλή έναρξη των σχολείων το 2015 απαιτούνται περί τις 10.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Σηµειώνεται ότι ο τελευταίος διαγωνισµός του ΑΣΕΠ είχε διενεργηθεί το 2008 και από αυτόν δεν έχουν ακόµη διοριστεί 439 επιτυχόντες εκπαιδευτικοί.
Ο κ. Λοβέρδος εκφράζει αισιοδοξία για το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων που θα έχει µε την τρόικα σε τεχνικό επίπεδο, βασιζόµενος -όπως λέει- στο γεγονός ότι η κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης έχει ξεπεράσει τα όρια. «Το σύστηµα κάλυψης των κενών στα σχολεία µε αναπληρωτές 'πεθαίνει'. Από τη µία, στερεύουν οι πηγές χρηµατοδότησης των αναπληρώσεων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ κι από την άλλη εξαντλούνται τα µέτρα πολιτικής», επισηµαίνει ο κ. Λοβέρδος, αποκλείοντας το ενδεχόµενο να προχωρήσει σε νέο κύκλο συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών µονάδων.
Άλλωστε, όπως αναφέρει ο ίδιος, από το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας δεν εξοικονοµήθηκε ούτε ένα ευρώ παρότι η κυβέρνηση στόχευε να κάνει οικονοµία της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Αυτό, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίµου για τα οικονοµικά των ΑΕΙ, παρουσία του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
Το αίτηµα στην τρόικα
Σε µια προσπάθεια να πείσει την τρόικα για την ανάγκη πρόσληψης µόνιµου προσωπικού στην εκπαίδευση, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δώσει εντολή στις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, καθώς και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να προχωρήσουν άµεσα σε πλήρη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού και του µαθητικού δυναµικού των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Μαθητές ανά τάξη
Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται αυτό το διάστηµα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν, µεταξύ άλλων, στον αριθµό των µαθητών ανά τάξη και την αναλογία τους ανά διδάσκοντα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία στη νησιωτική χώρα.
«Πρέπει να γίνει κατανοητή στην τρόικα η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, ως χώρα νησιωτική. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων στα µικρά νησιά της χώρας», υπογραµµίζει στην «Η» ο υπουργός Παιδείας, τονίζοντας την ανάγκη ο σχεδιασµός της «στρατηγικής» στην εκπαίδευση να βασίζεται στη νησιωτική ιδιαιτερότητα της χώρας.
Ο κ. Λοβέρδος, ύστερα από συνεννόηση µε τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, σκοπεύει να υποβάλει τον Σεπτέµβριο στην τρόικα το αίτηµα να εξαιρεθεί η εκπαίδευση από τον κανόνα «1 προς 10» για τις προσλήψεις. Για την απόφασή του έχει ενηµερώσει σχετικά και τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εµφανίζεται θετικός. «Το θέµα, όµως, δεν αφορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Αφορά το υπουργείο Παιδείας και τη συζήτηση που έχει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σηµειώνει ο υπουργός.


ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ                                                                           

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

_________________________________________________________________________________

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 1.300 προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο. Ποιες ειδικότητες - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Ποιες ειδικότητες θα ζητήσει στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο;
Στην προκήρυξη 1.310 θέσεων μόνιμου προσωπικού αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες το Δημόσιο.
Το ΑΣΕΠ έχει ήδη στα χέρια του τα σχετικά αιτήματα και τις προσεχείς εβδομάδες θα δώσει την έγκριση για να τρέξουν οι προθεσμίες.
Από το σύνολο των προσλήψεων από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σχεδόν οι μισές (600 άτομα) θα αφορούν τη ΔΕΗ και θα πρόκειται για προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).
Μεταξύ των ειδικοτήτων είναι οι εργοδηγοί εναέριων και υπόγειων δικτύων (ΔΕ), οι χειριστές μηχανημάτων έργων (ΔΕ), οι οδηγοί (ΔΕ), οι ηλεκτροτεχνίτες και μηχανοτεχνίτες (ΔΕ), οι φύλακες (ΥΕ) διοικητικό προσωπικό (υπάλληλοι γραφείου ΔΕ) για τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ αλλά και οικονομολόγων ΠΕ και γιατρών ΠΕ.
Διαβάστε ποια είναι τα κριτήρια για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

ΠΗΓΗ:  ΦΗΜΕΣ                                                                                 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
_________________________________________________________________________________
Α. Λοβέρδος : Επιτακτικός διαγωνισμός για προσλήψεις από τον ΑΣΕΠ  Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Στις 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δάσκαλοι και καθηγητές θα γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα εργαστούν, τόνισε χθες ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ για ακόμη μία φορά χτύπησε «καμπανάκι» για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, λέγοντας ότι πρέπει να ανατραπεί η αναλογία της μίας πρόσληψης για κάθε 10 αποχωρήσεις.
Στις 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δάσκαλοι και καθηγητές θα γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα εργαστούν, σύμφωνα με τον Α. Λοβέρδο
Μιλώντας στο «ΒΗΜΑ FM» ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι το υπουργείο εξασφάλισε 19.500 αναπληρωτές, με τις ανάγκες να υπολογίζονται σε 22.500. «Εχουμε ένα κενό 3.000 καθηγητών και δασκάλων που θα φροντίσουμε να το καλύψουμε με τις παράλληλες αναθέσεις», τόνισε.
Για την επόμενη χρονιά, δηλαδή, το σχολικό έτος 2015-16, ο κ. Λοβέρδος σημείωσε πως με τις επιπλέον συνταξιοδοτήσεις και αν δεν αλλάξει η αναλογία 1 προς 10, δύσκολα θα ανοίξουν τα σχολεία.
Υποστήριξε πως πρέπει να δοθεί μάχη ώστε να ανατραπεί η αναλογία προσλήψειων/συνταξιοδοτήσεων και να γίνει επιτέλους διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς (σ.σ.: ο τελευταίος είχε διεξαχθεί το 2008).
Οι αιώνιοι φοιτητές
Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στους λιμνάζοντες φοιτητές, καθώς στις 31 Αυγούστου τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να τους διαγράψουν από τα μητρώα τους.
Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να ανοίξει κανένα παράθυρο για κάποιες περιπτώσεις «αιώνιων» φοιτητών, αν δεν έχουν διαγραφεί οι λιμνάζοντες. Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι στις 31 Αυγούστου τα πανεπιστήμια πρέπει να αποκτήσουν πραγματική εικόνα του φοιτητικού τους δυναμικού και αυτό -όπως είπε- πρέπει να το ξέρουν και οι διεθνείς παρατηρητές των ανώτατων ιδρυμάτων που τα αξιολογούν.
Προσέθεσε πως περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από τους πρυτάνεις, ίσως και εντός της εβδομάδας, οπότε και θα έχει νέα συνάντηση μαζί τους.

ΠΗΓΗ: ΕΣΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                    

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
_________________________________________________________________
Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις εκπαιδευτικών- Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ, για να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και για να προσμετρηθεί όλη η προϋπηρεσία όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις 30/06/2010 και μετά, ζητά η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της παράταξης «το 2009 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τον διορισμό εκπαιδευτικών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2009-10 και 2010-11. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μισοί διοριστέοι θα διορίζονταν τη μια χρονιά και οι άλλοι μισοί την επόμενη.
Το Σεπτέμβριο του 2009 διορίστηκαν όλοι οι διοριστέοι, όλων των ειδικοτήτων που έπρεπε να διοριστούν. Το 2010 εξαιτίας της κρίσης η τότε κυβέρνηση πήρε την επώδυνη απόφαση να παγώσει τους διορισμούς.
Συνέπεια αυτού, ήταν οι εναπομείναντες διοριστέοι να μη διοριστούν όλοι τον Σεπτέμβριο του 2010 αλλά με νομοθετική ρύθμιση να προβλέπεται να διοριστούν μέσα σε μια μεταβατική περίοδο αρχικά δύο ετών (Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν διοριστεί όλοι).
Ο τότε νόμος όριζε ότι οι διοριστέοι προέρχονται κατά 60% από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τον πίνακα προϋπηρεσίας. Επομένως τον Σεπτέμβριο του 2010 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού συγκεκριμένοι συνάδελφοι τόσο από τον πίνακα του ΑΣΕΠ όσο και από τον πίνακα προϋπηρεσίας.
Ο συνάδελφοι αυτοί έπρεπε,- σύμφωνα με το κράτος δικαίου-, να διοριστούν όλοι τον Σεπτέμβριο του 2010. Εξαιτίας όμως των επιβαλλόμενων πολιτικών της τρόικας στην τότε κυβέρνηση κάποιοι έχασαν τον διορισμό τους τον Σεπτέμβριο 2010.
Εάν ο συγκεκριμένος πίνακας προϋπηρεσίας, όπως είχε διαμορφωθεί στις 30/06/2010, παρέμενε ανοιχτός, οι συνάδελφοι αυτοί θα κινδύνευαν να χάσουν τον διορισμό τους όχι μόνο για το 2010 αλλά ίσως και για πάντα. Το γιατί, είναι εύκολα κατανοητό αφού, αν προσμετρούνταν οι προϋπηρεσίες στον συγκεκριμένο πίνακα, πιθανόν να άλλαζε η σειρά αυτού του πίνακα.
Οι προϋπηρεσίες για μετά την 30/06/2010 δεν χάνονται και θα προσμετρηθούν για όλους μέχρι και την τελευταία μέρα στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σημειωτέον ότι για τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι συνάδελφοι, εφόσον έχουν επιτύχει τη βάση του ΑΣΕΠ, μπορούν να κρατήσουν τον καλύτερο βαθμό τους μέχρι και δύο διαγωνισμούς πίσω, δηλαδή ΑΣΕΠ 2007 και ΑΣΕΠ 2009. Επίσης, εάν κάποιος δεν έχει δώσει ποτέ ΑΣΕΠ και μέχρι τις 30/06/2010 έχει συμπληρώσει 24 μήνες προϋπηρεσίας και δεν επιθυμεί να δώσει στον επόμενο, μπορεί να συμμετέχει στην κατάταξη του επόμενου πίνακα διορισμών με τη βάση του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με τον νόμο 3848/10, στον βαθμό του ΑΣΕΠ που θα έχει ο καθένας (είτε τον έγραψε στο νέο διαγωνισμό, είτε τον έχει κρατήσει από προηγούμενο διαγωνισμό 2007 και 2009, είτε δεν έδωσε ποτέ και δεν θέλει να δώσει) θα προσμετρηθούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, όλη η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια του καθενός.
Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε άμεσα τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ, για να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και για να προσμετρηθεί όλη η προϋπηρεσία όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις 30/06/2010 και μετά.
Δυστυχώς, πολλοί παράγοντες, ακόμα και μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, θέλουν να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες αναπληρωτές συναδέλφους, πουλώντας τους εκδούλευση: «εμείς θα παλέψουμε για να διοριστείς εσύ». Χρέος του Συνδικάτου είναι να παλεύει για μόνιμους διορισμούς για όλες τις πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης.
Ο κλάδος των εκπαιδευτικών και ο κάθε συνάδελφος χωριστά είναι ιδιαίτερα υπερήφανος. Δεν έχει ανάγκη κανέναν να τον διορίσει προσωπικά. Πιστεύει στην αξιοκρατία και στην αντικειμενικότητα.
Στο επιχείρημα ότι η προϋπηρεσία μετά τις 30/06/2010 δεν χάνεται για τον μόνιμο διορισμό, κάποιοι «Ρομπέν των αναπληρωτών» επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι είναι άδικο όμως να μην προσμετράται η προϋπηρεσία για τον πίνακα των αναπληρωτών. Η απάντηση είναι εύκολη: Από τη στιγμή που οι πίνακες προϋπηρεσίας είναι «παγωμένοι» και οι συνάδελφοι που διορίζονται όλα αυτά τα χρόνια ως αναπληρωτές από το Σεπτέμβριο του 2010, είναι οι ίδιοι, με την όποια προϋπηρεσία έχει ο καθένας, ποια η χρησιμότητα να προστεθεί σε αυτούς και άλλη προϋπηρεσία αν δεν γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς;
Φαίνεται, ότι επειδή κατά την επόμενη σχολική χρονιά στη δημόσια εκπαίδευση θα υπάρχουν πάνω από 22.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί,- πράγμα απαράδεκτο-, πολλοί τους βλέπουν ως απλά «ψηφαλάκια» και παίζουν στην κυριολεξία με τον πόνο τους.
Σαφώς την πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν το πολιτικό σύστημα και οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν έτσι τις ζωές μας. Με λύπη μας όμως διαπιστώνουμε ότι και μεγάλη μερίδα των εκπροσώπων των συναδέλφων τρέφεται από το εμπόριο ελπίδας των διορισμών που κρατά τους τελευταίους σε ομηρία» καταλήγει η παράταξη.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                                                          

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

_________________________________________________________________
Άνοιξέ ο ''δρόμος'' για την προκήρυξη προσλήψεων στο Λιμενικό - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

http://www.pireas2day.gr/Images/sp.gif
Ανοίγει ο ''δρόμος'' 'ωστε να εκδοθούν οι προκηρύξεις για τις νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ''Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατάξεις'' του υπουργείου Ναυτιλίας όπου προβλέπουν οι διατάξεις του την νέα διαδικασία για την εισαγωγή στελεχών στο Σώμα .Οι διατάξεις του νομοσχεδίου έλυναν ουσιαστικά το πρόβλημα που είχε προκύψει στην διαδικασία και είχε προκαλέσει καταγγελίες από υποψηφίους παλαιότερων διαγωνισμών για αδιαφανή μοριοδότηση.
 Το υπουργείο Ναυτιλίας, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που περιέχει διατάξεις σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο που θα διαγωνίζονται οι υποψήφιοι για να ''μπουν'' στο Λιμενικό αναμένεται να εγκρίνει την έκδοση των προκηρύξεων. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στο Λιμενικό θα γίνεται πλέον με μεικτό σύστημα μορίων και γραπτών εξετάσεων .
Το νομοσχέδιο όμως προβλέπει και νέες ειδικότητες που θα αναζητηθούν μέσω των διαγωνισμών του Λιμενικού.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τροπολογία που εισήχθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας προστίθενται νέες ειδικότητες στην κατηγορία των Υπαξιωματικών Υγειονομικών .Ειδικότερα προβλέπεται η προσθήκη των ειδικοτήτων του εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή, προς κάλυψη των σχετικών αναγκών του Ιατρείου της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται επίσης η κάλυψη του υφιστάμενου κενού της νομοθεσίας όσον αφορά στη διαδικασία κατάταξης των Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, δεδομένου ότι οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις ρυθμίζουν, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του π.δ. 58/2012 και π.δ. 81/2012, μόνο την ύπαρξη της ειδικότητας και της υπηρεσιακής εξέλιξης των εν λόγω στελεχών.
Η πρώτη προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Λιμενικό αναμένεται να εκδοθεί μέσα στον Μάιο
Οι αλλαγές στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στο Λιμενικό.
Η σημαντικότερη αλλαγή που εισάγεται με το νομοσχέδιο είναι ότι εισάγεται πλέον και γραπτή εξέταση αφού η βαθμολογία των υποψηφίων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.
Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στον προηγούμενο διαγωνισμό του Λιμενικού που αφορούσε τους 80 Δόκιμους Σημαιοφόρους και μετά την προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται μετά από καταγγελίες ,ότι δεν διεξήχθη νομίμως ο διαγωνισμός για την κατάταξη 80 δοκίμων σημαιοφόρων στο Λιμενικό Σώμα .
Οι αλλαγές που προβλέπονται πλέον στις προκηρύξεις του Λιμενικού μεταξύ άλλων είναι ότι αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία οι απόφοιτοι Λυκείου για τις θέσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών προβλέπεται ότι στις επανακαθορίζεται η προέλευση και το πλαίσιο επιλογής των αναφερομένων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. και Λιμενοφυλάκων, με σκοπό αφενός την μέγιστη δυνατή αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς την διερεύνηση της δομής της σκέψης, της αντίληψης και των γνώσεών τους και αφετέρου την επίτευξη εξορθολογισμού της αντιστοιχίας των βαθμών και των αξιωμάτων με την ανάλογη εκπαίδευση.
Επίσης ρυθμίζεται νομοθετικά το όριο ηλικίας και το πλαίσιο διαπίστωσης της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για την πληρέστερη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.
Επίσης πλέον προβλέπεται παράβολο δέκα (10) ευρώ για την κάλυψη μέρους των εξόδων που πραγματοποιούνται για το διαγωνισμό κατάταξης στο Λιμενικό καθώς και εξόδων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού .


ΠΗΓΗ: DIKAIOLOGITIKA.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
________________________________________________________________________________
Ανοιξαν 381 θέσεις για εκπαιδευτικούς (οδηγίες) - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΠροκηρύχθηκαν 381 θέσεις για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τον Ιούλιο του 2013, οπότε καταργήθηκαν οι ειδικότητές τους στην τεχνική εκπαίδευση.
Πρόκειται για 181 θέσεις σε δομές του υπουργείου Παιδείας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – περιλαμβάνονται επίσης 5 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι άλλες 200 (εκ των οποίων 169 ΔΕ βοηθών νοσηλευτών και 11 ΤΕ μαιευτικής) αφορούν θέσεις σε υγειονομικές δομές του υπουργείου Υγείας.
Οι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί καλούνται εντός 15 ημερών, αρχής γενομένης από τις 27 Φεβρουαρίου 2014, να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, αίτηση για τη μετάταξή τους.
Στην αίτηση του, ο εκπαιδευτικός θα καθορίζει τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Μητρώο.
Στη συνέχεια, το υπουργείο Παιδείας, εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να καταγράψει τα προσόντα των υπαλλήλων και να συντάξει πίνακες συνδρομής κριτηρίων τους οποίους θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ.
Μετά την παραλαβή των πινάκων με τα προσόντα, το ΑΣΕΠ θα υπολογίσει την αναλυτική και συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και θα καταρτίσει:
- προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα
- προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.
Ενστάσεις στο ΑΣΕΠ , κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, εντός 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στους φορείς υποδοχής.
Η απόφαση αυτή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη εκδόθηκε την Τετάρτη (ΦΕΚ Β΄, 479-26.2.2014) και σε αυτή περιλαμβάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
Αξίζει πάντως, να σημειωθεί ότι μια ημέρα πριν, την Τρίτη, σε συνεδρίασή της, η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα, σημείωνε ότι «μόλις 25 ημέρες πριν την εκπνοή του χρόνου της διαθεσιμότητάς μας, βρισκόμαστε ακόμα όλοι σε διαθεσιμότητα, ενώ μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί μόνο 1260 θέσεις για τους 1845 εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα με πλήρη αποκλεισμό πολλών ειδικοτήτων».
Μάλιστα, μεταξύ άλλων η Συντονιστική κατήγγειλε την κυβέρνηση που επιχειρεί να μετατάξει σε θέσεις Δ.Ε. (βοηθών Νοσηλευτών) στο Υπ. Υγείας, εκπαιδευτικούς ΠΕ Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, παιδαγωγική κατάρτιση και σε αρκετές περιπτώσεις με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακά κ.λπ.).
Με την ενέργεια της αυτή, «η κυβέρνηση επιδιώκει την υποτίμηση, τον εξευτελισμό, την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών και το εξαναγκασμό τους να συρθούν να καταλάβουν θέσεις άσχετες των προσόντων τους εκμεταλλευόμενη την ανάγκη τους για επιβίωση, ή τον εξαναγκασμό τους -έμμεσα- σε απόλυση, με απόδοση της ευθύνης στους ίδιους», επισήμαναν.
Η Συντονιστική ζητά να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα στις δομές του Υπουργείου Παιδείας.
Παράλληλα, καλεί σε συμμετοχή στην Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας «ενάντια στις επικείμενες απολύσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Αθήνα, στις 13:00 την Παρασκευή.


ΠΗΓΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                      


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr