Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Παρατείνονται, έως τις 30 Ιουνίου 2015, τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Παρατείνεται, έως τις 30 Ιουνίου 2015, ο χρόνος υλοποίησης τριών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων για τα προγράμματα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”.
Αφορά τα προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».
Όσον αφορά στο πρώτο πρόγραμμα, “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης έως 30/6/2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Όσον αφορά στο δεύτερο πρόγραμμα, “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013”, η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης 13 μηνών και μέχρι τις 30/6/2015.
Για τις νέες εντάξεις, που μπορεί να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται, εξ αρχής, σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2015.
Επίσης, προβλέπεται ότι απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι), οι οποίες εντός 24 μηνών (ή 37 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση είναι να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς 13 μήνες και μέχρι τις 30/6/2015.
Εξωστρέφεια
Στο τρίτο πρόγραμμα, “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης έως και 30/6/2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Επίσης, απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι), οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως τις 30/6/2015 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των 30 μηνών, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ
:  POLIS PRESSΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΑΣΕΠ: Νέες καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμιών που εκκρεμούσαν λόγω της προεκλογικής περιόδου – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής περιόδου, συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994.
Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης, στο πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης μονίμου και τακτικού προσωπικού καθώς επίσης και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω:
·         Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα (90) θέσεωνπροσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) δύναται να υποβληθούν έως και την πάροδο της 29ης Ιανουαρίου, ημέρας Πέμπτης.
·         Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2014(ΦΕΚ 18/16-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στηνΕλληνική Στατιστική Αρχή, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και λήγει τη 16η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.
·         Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2014
Κατηγορία: Π.Ε.
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ημέραςΤρίτης.
·         Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2014(ΦΕΚ 19/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)του Υπουργείου Υγείας, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 4 Φεβρουαρίου 2015ημέρα Τετάρτη και λήγει τη 18η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.
·         Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2014
Κατηγορία: Δ.Ε.
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ημέραςΤρίτης.

ΠΗΓΗ:  ALFA VITAΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Ελαιοτεχνία 2015 και FoodTouristica 2015 μαζί το Μάιο – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

7η Ελαιοτεχνία 2015, έκθεση ελιάς και ελαιολάδου και 1η Foodtouristica 2015, έκθεση γαστρονομικού τουρισμού συνδιοργανώνονται από 15 έως 17 Μαΐου, Αθήνα. Ίδια ημερομηνία, ίδιο εκθεσιακό κέντρο. Οι κλάδοι ελαιολάδου και γαστρονομίας τώρα μαζί, κάτω από την ίδια στέγη.
Η γαστρονομία συνδέεται με τα προϊόντα διατροφής και τον τουρισμό. εκθέσεις από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς επικυρώνουν την γνωστή σε όλους σημασία του φαγητού και των προϊόντων διατροφής. Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Global Report on food tourism, UNWTO) που αναφέρει ότι: “ο γαστρονομικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες που σχεδιάζουν το ταξίδι τους, πρωτίστως ή δευτερευόντως, με στόχο να γευτούν την κουζίνα του προορισμού ή να εμπλακούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γαστρονομία”. Η δεύτερη έκθεση είναι από Food and the Tourism experience (ΟΟΣΑ) “Ο τουρισμός είναι σημαντικό μέρος της σύγχρονης οικονομίας των εμπειριών και το φαγητό διαδραματίζει βασικό ρόλο. Το φαγητό είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, βασικό στοιχείο της αυλής πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα αυξανόμενο στοιχείο προσέλκυσης τουριστών”.
Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει το κίνηµα της Νέας Ελληνικής Κουζίνας και έχει συνεπάρει µια νέα γενιά παραγωγών οι οποίοι εκμεταλλεύονται την πλούσια τοπική γαστρονομία της χώρας. Αυτό που μένει είναι η χρονική στιγµή κατά την οποία το εν λόγω κίνηµα θα αποκτήσει µια τέτοια κρίσιµη μάζα ώστε να αλλάξει τα γαστρονομικά δεδομένα της χώρας. Και τότε η χώρα θα γίνει γαστρονομικός προορισμός.
Η Ελλάδα υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 13-16 εκατομμύρια αλλοδαπούς ταξιδιώτες, που σε διάστημα δεκαετίας σημαίνει πλέον των 100 εκατομμυρίων ταξιδιωτών /καταναλωτών. Οι επισκέπτες αυτοί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με δεκάδες ελληνικά προϊόντα διατροφής. Το γεγονός αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία: τον σχηματισμό θετικής αντίληψης για την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα με τη διάθεση ποιοτικών γαστρονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να συμβάλει στη μεταβολή των καταναλωτικών επιλογών τους και στην αύξηση της ζήτησης για την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα, και στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης για τα σχετικά προϊόντα/ υπηρεσίες. Η αξιοποίηση του τουρισμού στην προώθηση προϊόντων γαστρονομίας.
Η Αρχαία ελληνική κουζίνα χαρακτηριζόταν από λιτότητα και είχε ως βάση την “τριάδα της Μεσογείου”: Σιτάρι – ελαιόλαδο – κρασί, με βάση τα ψάρια και το κρέας που τρωγόταν πιο σπάνια. Αυτή η τάση στην ελληνική διατροφή συνεχίστηκε στα ρωμαϊκά και οθωμανικά χρόνια. Από πολύ παλιά το ελαιόλαδο ήταν το κυρίαρχο γαστρονομικό προϊόν.
7η Ελαιοτεχνία 2015, έκθεση ελιάς και ελαιολάδουhttp://eleotechnia.com/ Στόχοι της έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση ελαιοπαραγωγών με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Η προώθηση της εξαιρετικής ποιότητος αγνού παρθένου ελαιόλαδου. Η βελτίωση των γνώσεων όσων ασχολούνται με το προϊόν αυτό. Η ενημέρωση σε σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης όσων εργάζονται σε μονάδες εστίασης. Η προώθηση της κατανάλωσης ελαιολάδου στις τοπικές αγορές. Η FoodTouristica 2015 είναι έκθεση για τον γαστρονομικό τουρισμό. Μεσογειακές γεύσεις σε συνδυασμό με μοναδικούς τουριστικούς προορισμούς. Δείτε πληροφορίες: http://foodtouristica.com
Αποφασίσθηκε η διοργάνωση των δυο εκθέσεων για την τόνωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη των συνεργασιών με περεταίρω κέρδος για επιχειρήσεις και επαγγελματίες των κλάδων του ελαιολάδου και του γαστρονομικού τουρισμού, στο κτίριο Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό αεροδρόμιο) Ελληνικό, 15-17 Μαΐου 2015.
Και μαζί ο 7ος διαγωνισμός Χρυσό Αριστείον Ελαιολάδου 2015, ο οποίος θα εξελιχθεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος θα αφορά τον διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου (Ισχυρής, Μέτριας και Ελαφριάς έντασης Φρουτώδους), ενώ το δεύτερο σκέλος θα αφορά τον διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτερης Συσκευασίας Τυποποιημένου Ελαιολάδου (Περιέκτης, Καινοτομία, Συνολική Εικόνα, Ετικέτα). Συμμετοχές εδώ: http://eleotechnia.com/aristion-awards/

ΠΗΓΗ: 
ARGOLIKI.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

HORECA 2015 – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Γενικές Πληροφορίες
Η HORECA έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων των επαγγελματιών του κλάδου ως κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός για τα ξενοδοχεία και την Μαζική εστίαση στη χώρα μας. Έχοντας αποκτήσει τεράστια ελκτική δύναμη κατορθώνει να συγκεντρώνει κάθε φορά ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών επισκεπτών από ολόκληρο τον κλάδο. Για τους επαγγελματίες της μαζικής εστίασης και των ξενοδοχείων που θέλουν να ξεχωρίσουν και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, η HORECA είναι ένα ραντεβού που δεν πρέπει να χάσουν. Η HORECA προσφέρει στους επισκέπτες της τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλα τα νέα προϊόντα από τους καλύτερους και μεγαλύτερους προμηθευτές της ελληνικής και ξένης αγοράς, να διευρύνουν τον κύκλο επαφών τους, να ενημερωθούν αλλά και να ψυχαγωγηθούν μέσα από μια σειρά πρωτότυπων εκδηλώσεων, σεμιναρίων και δρώμενων.

Εκθέτες και εκθέματα
Οι εταιρείες που εκθέτουν στην HORECA καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούν στον εξοπλισμό και στην τροφοδοσία Ξενοδοχείων και χώρων Μαζικής Εστίασης. Οι βασικές κατηγορίες εκθεμάτων είναι οι ακόλουθες:
 Επίπλωση, Καθιστικά
 Λευκά είδη, Στρώματα
 Κουρτίνες, Υφάσματα επίπλωσης
 Μοκέτες, Χαλιά, Ταπετσαρίες
 Εξοπλισμός μπάνιου, Amenities
 Αίθρια, Συστήματα σκίασης
• Πισίνες, Spa, Επεξεργασία νερού
 Πληροφορική, Εφαρμογές ίντερνετ
 Μηχανήματα, Εξοπλισμός κουζίνας  
 Ψυγεία, Βιτρίνες
• Επιτραπέζιος εξοπλισμός
 Πλυντήρια ρούχων, Laundry
 Δομικά υλικά, Κουφώματα, Δάπεδα
 Ηλεκτρολογικά, Φωτισμός
 Διακόσμηση κήπων
 Συστήματα ασφαλείας
 Ψύξη-Θέρμανση 
 Καφέδες, Ροφήματα, Τσάι
 Χυμοί, Νερά, Αναψυκτικά
 Ποτά, Μπίρες, Κρασιά
 Γενικές τροφοδοσίες
 Προϊόντα μαγειρικής
 Κρέατα, Κρεατοσκευάσματα
 Αλλαντικά, Τυριά
 Αλιεύματα, Αλίπαστα
 Προϊόντα ζύμης, Αρτοσκευάσματα
 Παγωτά, Γλυκά, Βάφλες
 Φρούτα, Σαλάτες λαχανικών
 Έτοιμα φαγητά
 Υλικά & συστήματα καθαρισμού
 Συσκευασίες take away
 Στολές Εργασίας
 Τεχνολογίες περιβάλλοντος
• Γήπεδα, Εξοπλισμός γυμναστηρίων 

88% των επισκεπτών της 8ης HORECA δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι
76% των επισκεπτών βρήκαν στη HORECA 2013 αυτό που έψαχναν και ενημερώθηκαν για όλες τις νέες τάσεις!
93% των επισκεπτών της 8ης HORECA δήλωσαν πως θα επισκεφθούν και την επόμενη!

Προϋποθέσεις Εισόδου
Προκειμένου να εκλείψουν τα προβλήματα που δημιουργεί σε εκθέτες και επισκέπτες η παρουσία μεγάλου αριθμού μεμονωμένων επισκεπτών & επαγγελματιών από άλλους κλάδους, θα τηρηθεί σειρά αυστηρών προϋποθέσεων εισόδου στην έκθεση, πιο συγκεκριμένα:
 Ελεύθερη είσοδος σε επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν barcode ή χειρόγραφη πρόσκληση.
 Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση ισχύει αυστηρά μόνο για δύο άτομα. Κάθε επιπλέον άτομο θα πληρώνει εισιτήριο 15 ευρώ.
 Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξακρίβωσης των στοιχείων σε άτομα που φέρουν μαζί τους χειρόγραφη πρόσκληση. Κάθε μη επαγγελματίας του κλάδου για να εισέλθει στην έκθεση θα πρέπει να πληρώσει εισιτήριο.
• Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε βρέφη, μωρά σε παιδικά καρότσια και γενικά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από εταιρεία security κατά την επιβίβαση των επισκεπτών στα πούλμαν της έκθεσης και κατά την είσοδό τους στο εκθεσιακό κέντρο. (Lobby 1, Lobby 2)

Ημέρες & ώρες λειτουργίας 10ης HORECA 2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
6/2/2015
10.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
7/2/2015
10.00-20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
8/2/2015
10.00-20.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
9/2/2015
10.00-19.30

ΠΗΓΗ: 
HORECAΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις προστατευόμενων στο Δημόσιο – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Ξεκινάει πάλι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98 κατόπιν έκδοσης της σχετικής προκήρυξης του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ, ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Τα έντυπα των αιτήσεων-υπέυθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει έως και 3/03/05 αναφέρονται στο Β' Τεύχος ΦΕΚ με αριθμό 3408/18-12-2014.
Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το παραπάνω αναφερόμενο ΦΕΚ, οι προκηρύξεις των 14 αρμόδιων Επιτροπών όπως και οι διευθύνσεις τους.
Επίσης μετά από έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, δίνονται επιπλέον δικευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που προκηρύσσονται.

ΠΗΓΗ: 
FINANCIAL PRESSΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Στις 6-7 Φεβρουαρίου το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Βόλου – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), υλοποιώντας έναν από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των Καρδιολόγων και Ιατρών άλλων Ειδικοτήτων, οργανώνει στην πόλη του Βόλου, το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο (6-7 Φεβρουαρίου)
Ξενοδοχείο Volos Palace.

Στο συνέδριό μας θα παρουσιαστούν οι τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της Καρδιολογίας, οι νέες τεχνικές και τεχνολογίες, προσφέροντας έτσι πολύτιμη γνώση και πληροφόρηση στον Ιατρό της περιφέρειας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προωθεί την ενημέρωση πολιτών, Φορέων και Συλλόγων ανά την Ελλάδα για σημαντικά θέματα που αφορούν την πρόληψη υγείας.
Έτσι την πρώτη μέρα του συνεδρίου και μετά την έναρξη των εργασιών του την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 18:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ανοικτή εκδήλωση για το κοινό με θέμα «Πρόληψη και Θεραπεία των Καρδιαγγειακών Νόσων».

ΠΗΓΗ: in.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Πληροφορική: Διπλός προβληματισμός για τα δημόσια έργα - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες πληροφορικής προβληματίζονται για την εξέλιξη των έργων του δημοσίου. Φόβοι για σκλήρυνση της στάσης από τους ξένους προμηθευτές.

Κλίμα προβληματισμού επικρατεί στις εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δημοσίων έργων, όχι μόνο για κάποιες πιθανές καθυστερήσεις που θα προκύψουν λόγω της πρόσφατης κυβερνητικής αλλαγής, αλλά κυρίως εξαιτίας της αμφιβολίας τους για το αν και κατά πόσον οι τράπεζες θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των έργων.
Η αλήθεια είναι πως το τέλος του 2014 βρίσκει τις περισσότερες εταιρείες πληροφορικής με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων μεγαλύτερο του αντίστοιχου περυσινού. Το γεγονός αυτό δίνει αναμφίβολα κάποιες ανάσες για όσες έχουν ικανοποιητική ρευστότητα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως οι τελευταίες εξελίξεις δεν προκαλούν προβληματισμό για δύο κυρίως λόγους:
Ο πρώτος σχετίζεται με τις καθυστερήσεις και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν κάθε φορά που παρατηρείται αλλαγή κυβέρνησης, ή ακόμη και αλλαγή προσώπων μέσα στην ίδια κυβέρνηση (παρατηρήθηκε και στον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2014).
«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά δημόσια έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, χωρίς να έχουν ακόμη ανατεθεί. Γι' αυτά υπάρχει ο φόβος των καθυστερήσεων. Πέραν αυτών, πολύ μεγάλου ύψους είναι οι τρεις συμβάσεις του Σύζευξις, για δύο από τις οποίες έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από κοινοπραξίες που αποκλείστηκαν. Γι' αυτά τα έργα, θα κληθεί να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας (δεν αναμένεται να απαιτηθεί πολύς χρόνος) και στην περίπτωση που κριθεί ότι οι μέχρι τώρα αποφάσεις ήταν ορθές, τότε θα ζητηθεί η έγκριση από τη διακομματική επιτροπή.
Εκεί, ίσως να υπάρξει ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά ας μην το προεξοφλήσουμε από τώρα, καθώς αποτελεί υπόθεση του μέλλοντος» ανέφερε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμο στέλεχος εισηγμένης εταιρείας.
Ο δεύτερος λόγος αφορά έναν μεγαλύτερο φόβο σχετικά με την αμφιβολία για το κατά πόσον ο τραπεζικός τομέας θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των δημοσίων έργων. Σύμφωνα λοιπόν με τους ίδιους κύκλους, «όλο το παιχνίδι θα παιχτεί από τις τράπεζες, γιατί χωρίς τη χρηματοδότησή τους έργα δεν μπορούν να γίνουν. Και δεν πρέπει να χαθεί ούτε 1 ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια. Ακούμε διάφορα σενάρια γύρω μας ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν την όποια ρευστότητά τους για τη χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου μέσα από την αγορά εντόκων γραμματίων.
Ακούμε επίσης ότι το τελευταίο δίμηνο οι καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν υποχωρήσει κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε τέλος τις μετοχές των τραπεζών να κατρακυλούν στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις τελευταίες μετεκλογικές συνεδριάσεις. Όλα αυτά μας γεννούν προβληματισμούς, οι οποίοι εύχομαι πως θα καταλαγιάσουν σταδιακά μέσα από τη μείωση της γενικότερης αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την οικονομία μας».
Τέλος, η έξαρση της αβεβαιότητας που επανήλθε μετά το περασμένο φθινόπωρο έχει ωθήσει ορισμένους ξένους προμηθευτές των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής να ζητούν σκλήρυνσητων όρων πίστωσης.

ΠΗΓΗ:
EURO 2DAYΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά  που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 415 Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας - Πειραιά Η υπηρεσία θα κατανείμει εντός του Ν. Αττικής το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 8 μήνες πλήρους απασχόλησης 32 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, για τον υποψήφιο ο οποίος εμπίπτει στην περίπτωση αυτή, στην οποία να δηλώνει την τελευταία του απασχόληση στα ΕΛΤΑ καθώς και το συνολικό χρόνο απασχόλησης στα ΕΛΤΑ με βάση υπολογισμού την πρώτη σύμβαση που καταρτίσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/19-7-2004. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν : α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 - ΑΘΗΝΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ   2/2015,   υπόψιν   κυρίας   Γεωργακοπούλου   Γ.   (τηλ. επικοινωνίας: 210-3353228). β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 5ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 53 859 - 210 33 53 698 κ. Παππάς Θ. και κ. Πετρέας Γ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα ΕΛΤΑ στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Μονάδες Διανομής Αθήνας και Πειραιά, στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθήνας και Πειραιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν από 06-02-2015 έως και 16-02-2015:


ΠΗΓΗ:
DIKAIOLOGITIKA.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Συμβολαιακή Κτηνοτροφία για γαλακτοπαραγωγούς - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Σε πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας που αφορά γαλακτοπαραγωγούς των νομών Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «Δελφοί Α.Ε.».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας στον τομέα του γάλακτος αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα, από τον κτηνοτρόφο μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την εταιρεία.

Η εταιρεία «Δελφοί Α.Ε.» διαθέτει μια σύγχρονη και άριστα εξοπλισμένη τυροκομική μονάδα στην περιοχή Τρελαγκάθα του Μεσολογγίου. Η πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα της και το συσκευαστήριο καλύπτουν μια έκταση 8.000 τ.μ. και παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής 7.000 τόνων τυροκομικών προϊόντων ετησίως και συσκευασίας 600 τόνων σε μηνιαία βάση.

Η εταιρεία «Δελφοί Α.Ε.», έχοντας ήδη συσσωρευμένη εμπειρία 20 ετών στην παραγωγή και την πώληση τυροκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο κτηνοτρόφος έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία.  
Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος, υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία κτηνοτρόφων και επιχείρησης.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr