Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

11 θέσεις εργασίας στη Δράμα με προσλήψεις από την ΕΦ.Α. Καβάλας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Ανακοίνωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων στη ΔΡΑΜΑ για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αρχαιολόγος ΠΕ
Ένας (1)
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δράμα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)
Ένας (1)
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δράμα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)
Ένας (1)
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δράμα
ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση Β’ : συντήρηση τοιχογραφιών - εικόνων -ξυλόγλυπτων) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών)
Δύο (2)
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δράμα

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών)
Δύο (2)
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δράμα
Ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ
Τέσσερεις( 4 )
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δράμα
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο διοίκησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (Υπεύθυνη παραλαβής κ. Αραμπατζή Μαρία) καθημερινά 9.00-13.30, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στο κτίριο διοίκησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (στον φάκελο να σημειωθεί: Για πρόσληψη στο έργο «Λποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», τηλ. πληροφοριών: 2510224716 κ. Μ. Αραμπατζή), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (http:// www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 09.03.2015 έως 13.03.2015 και τις ώρες 09.00 έως τις 13.30).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα, όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ,παρ. 4, Ν. 1599/1986)


ΠΗΓΗ
: MIKRESAGELIESΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr