Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

25 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δημοσίευσε ο Δήμος Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί.
Οι προσληφθέντες θα εργαστούν για τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εξής:
·         1 ∆Ε29 Οδηγός απορριµµατοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
·         2 ∆Ε29 Οδηγοί απορριµµατοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
·         20 ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας
·         2 ΥΕ16 Εργάτες ΄Υδρευσης
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ.: 194 00 Κορωπί, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Μαρκαριάν Κάρολου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6026272).

ΠΗΓΗ: ERGASIA.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr