Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

16 ΠΡΟΣΛ 16 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε ΕΠΚΑ (ΣΠΑΡΤΗ) - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
·         Υποβολή αιτήσεων έως και 07-10-14.
Νέες θέσεις επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης προκηρύσσει η Έ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Σπάρτη, με τη μορφή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι συνολικά δεκαέξι (16) προσληφθέντες θα εργαστούν στο πλαίσιο δύο διαφορετικών υποέργων του ΕΣΠΑ, για χρονικό διάστημα έως 31-03-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εξαρτώμενο από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Συκαράκι, Αλέσια, Κόζι, Καλάμι, Γούναρη Δήμου Σπάρτης και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο», διατυίθενται οι κάτωθι θέσεις:
ΠΕ Αρχαιολόγων (1)
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (1)
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1)
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (8)
Στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αμυκλών», θα προσληφθούν:
ΠΕ Αρχαιολόγων (1)
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (1)
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (3)
Υποβολή αιτήσεων
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κας Μπισμπή Ελένης, κας Λυμπεράκη Λαζαράκου Νίκας και κας Βουλούκου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2731023315), από 01-10-14 έως και 07-10-14.

ΠΗΓΗ: ERGASIA.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr