Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Θέσεις εργασίας με 8μηνα στα ΕΛΤΑ στην Φθιώτιδα - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων (3 άτομα ειδικότητας ΔΕ Διανομέων (μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την καλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ. Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας  και συγκεκριμένα των εξης, ανα υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικα και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α' : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανα κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 151 Καταστημα Στυλίδας Στυλίδα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες μερικής απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) 1 152 Καμμένα Βούρλα (Θυρίδα Συναλλαγής Μώλου) Καμμένα Βούρλα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες μερικής απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) 1 153 Μοναδα Διανομης-Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας Λαμία ΔΕ Διανομέων 8 μήνες μερικής απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παραρτημα ανακοινώσεων Συμβασεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Υποβολη αιτησεων συμμετοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν: α) είτε ταχυδρομικα με συστημένη επιστολη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεας Ελλαδος, Τομέα Πόρων & Υποστηριξης, Τμημα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 27/2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381). β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. έργου: 1.    Κατάστημα Στυλίδας, Πετρίδου 12, 353 00 ΣΤΥΛΙΔΑ, Τηλ. 22380-22579 Υπεύθυνος: κ. Σκαρμούτσος Κων/νος. 2.    Κατάστημα Καμμένων Βούρλων, Γερ. Βασιλειάδη 23, 350 08, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ , Τηλ. 22350-22230 Υπεύθυνη: κ. Μπιτακλή Ελένη. 3.    Μονάδα Διανομής-Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας, Παπαποστόλου 61, 350 00 ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 22310-22217. Υπεύθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα. 4.    Κεντρικό Κατάστημα Λαμίας, Καποδιστρίου 36, 351 01 ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 22310-22237 Υπεύθυνος: κ. Τσατσαρώνης Γεώργιος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακα) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας -Στερεας Ελλαδος, στα Καταστηματα της υπηρεσίας μας στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχη: Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι ενιαία για όλες τις κατα τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης η αναρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα, που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητησουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις παραπάνω Μονάδες Ταχ. Έργου της Δ/νσής μας. β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτησεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξαρτητες και αλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτησεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).


ΠΗΓΗ: DIKAIOLOGITIKA.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr