Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

6 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ανακοινώνει οτι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), έξι (6) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης "Γρηγόρης Λαμπράκης" (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009. Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2014 - 2015 ήτοι:   1.    Πρόγραμμα "Άθληση και Γυναίκα" 2.    Πρόγραμμα "Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία" 3.    Πρόγραμμα "Παιδί και Αθλητισμός" 4.    Πρόγραμμα "Άσκηση Ενηλίκων" 5.    Πρόγραμμα "Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία" Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ. Α.Α.), με τις ακόλουθες ειδικότητες : 1.    Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Κολύμβηση 2.    Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αντισφαίριση 3.    Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Ρυθμική 4.    Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Υγεία - Ευρωστία - Αναψυχή 5.    Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Ενόργανη Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ενήλικες, οι δε άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο. Υπολογιζόμενη εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα, συναφή με την ειδικότητα του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την διαδικασία της συνέντευξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ. Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, αυτοπροσώπως ή με καταλλήλως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας& Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου (Δημοτικό Κολυμβητήριο) ώρες 09:00-13:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Με την κατάθεση της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1.    Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο, μεταξύ άλλων, να περιγράφεται λεπτομερώς η τυχόν προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα Αθλητικά Προγράμματα 2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. 4.    Αντίγραφο Πτυχίου σπουδών και βαθμός πτυχίου, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. 5.    Αντίγραφο ειδικότητας ,θεωρημένη από αρμόδια Αρχή. 6.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού και της αιτήσεως είναι αληθή. 7.    Υπεύθυνη Δήλωση για κώλυμα ή μη 8μηνης απασχόλησης (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών) ή 3μηνης απασχόλησης (στον ίδιο φορέα)


ΠΗΓΗ: DIKAIOLOGITIKA.GR
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr