Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

575 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ Ν ΦΛΩ ΡΙΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (575) ατόμων, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών στους προϊστορικούς οικισμούς εντός των ορίων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ( .Ε.Η.) Α.Ε., αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά έργο, υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
Έργο «Δ ιενέργεια σωστικής ανασκαφής στις ζώνες Ε (υπολειπόμενο μέρος) και Ε1 του οικισμού των Αναργύρων ΧΙΙΙα» στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου
§  2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
§  1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
§  1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
§  2 ΠΕ Προγραμματιστών
§  1 ΤΕ Λογιστών
§  2 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
§  1 ΤΕ Δ ιοικητικών
§  9 Δ Ε Σχεδιαστών
§  3 ΔΕ Δ ιοικητικών
§  4 ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας
§  3 Δ Ε Φυλάκων Εργοταξίου Νύκτας
§  280 ΥΕ Εργατών
Έργο «Δ ιενέργεια σωστικής ανασκαφής στον οικισμό Ανάργυροι ΙΧb » στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου
§  2 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
§  1 ΠΕ Προγραμματιστών
§  1 ΤΕ Λογιστών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53 100 Φλώρινα, υπ’ όψη κας αμούση Αικατερίνης ή κ. Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206, 23850 23282. Ώρες 09:00 -14:00). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τύπος Πράξης
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία
Νομός/Νομοί
Έντυπα

ΠΗΓΗ:
DIMOSIO.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr