Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

5 σεμινάρια σε μεγάλες πόλεις για «Σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία» - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ—– ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝΜΟΝΑΔΑ Β3—– Μαρούσι,      03.06.2015Αρ. πρωτ.       4096  Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37   ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 – Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr Πληροφορίες : Ι. Κονδύληςikondylis@minedu.gov.gr Τηλέφωνο : 210 344 2960 Fax : 210 344 2153     ΘΕΜΑ: Έγκριση  Σεμιναρίων Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία»   Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων   Έχοντας υπόψη: Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α 267). Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003). Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010 τ. Α) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Την υπ’ αριθμ 113635/ΣΤ5/2014 (ΦΕΚ 1943/Β/2014) Υ.Α. Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την υπ αριθμ 11726/21-12-12-2010 (ΦΕΚ 2126/Β/2010) ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20087/31−12−08 (ΦΕΚ 2665/ Β/31−12−08) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ». Τη υπ αριθμ 4013/23.04.2014 Σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρία και το σχετικό τεύχος προκήρυξης (01/2012). Την υπ αριθμ 15945/07-10-2010/ΕΥΔ απόφαση ένταξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. ΑποφασίζουμεΤην πραγματοποίηση πέντε Σεμιναρίων Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουνίου 2015, στην Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Ιουνίου 2015, στην Πάτρα στις 16 και 17 Ιουνίου 2015, στα Ιωάννινα στις 11 και 12 Ιουνίου 2015 και στην Λάρισα στις 8 και 9 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την υπ αριθμ 4013/23.04.2014 Σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στα οποία θα συμμετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοί Ειδικής Αγωγής, Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ και στελέχη τους, Δ/ντες Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . 


ΠΗΓΗ: XENESGLWSSES.EUΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr