Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Τι αλλάζει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Τι αλλάζει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο Αλλαγές ως προς τις διαδικασίες που αφορούν την συμμετοχή των υποψηφίων σε προκηρύξεις πρόσληψης του ΑΣΕΠ προβλέπει το νομοσχέδιο Κατρουγκαλου για το Δημόσιο και την επαναπρόσληψη των απολυμένων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οι αλλαγές θα επιφέρουν την μείωση της γραφειοκρατίας και την ευκολότερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους διαγωνισμούς Σύμφωνα με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου για το Δημόσιο που κατατέθηκε στην βουλή, κρίνονται απαραίτητες καθώς, η αρτιότερη λειτουργική διεκπεραίωση του έργου του ΑΣΕΠ, με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία και οικονομία, καθιστούν πλέον αναγκαία τη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, χωρίς να αποδυναμώνεται ο αξιοκρατικός και διαφανής χαρακτήρας του συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους με το ΑΣΕΠ, επιταχύνονται οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, επιτυγχάνεται σημαντική ελάφρυνση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης του πολίτη, εξοικονομούνται πόροι για τον υποψήφιο και τους φορείς, μειώνεται το λειτουργικό κόστος του ΑΣΕΠ και διευκολύνεται η ορθολογικότερη αξιοποίηση των στελεχών του. Πρόκειται, κατ' ουσίαν, για δομική αλλαγή στη λειτουργία και οργανωτική λογική του ΑΣΕΠ, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου (μητρώου) υποψηφίων, στο οποίο θα καταχωρούνται στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά α) ενδιαφερομένων που θα ανταποκριθούν σε σχετική πρόσκληση του ΑΣΕΠ ασχέτως συμμετοχής σε κάποια προκήρυξη, β) όλων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο εξής σε διαδικασίες αρμοδιότητας ΑΣΕΠ και γ) ορισμένων κατηγοριών παλαιών υποψηφίων που θα επιλεχθούν από το ΑΣΕΠ γιατί πιθανολογείται γι' αυτούς ότι θα επανέλθουν σε επόμενες διαδικασίες. Κατ αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, μία μόνο φορά, των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των προσόντων των υποψηφίων χωρίς να απαιτείται πλέον επανυποβολή τους σε κάθε μελλοντική διαδικασία. Συγχρόνως, με το άρθρο αυτό, δημιουργείται αντίστοιχο μητρώο για τους υπαλλήλους φορέων που συνεργάζονται με το ΑΣΕΠ και παρέχεται εξουσιοδότηση στην Ολομέλεια του ΑΣΕΠ για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον χρόνο τήρησης του αρχείου/μητρώου, την εγγραφή σε αυτό και λοιπά σχετικά θέματα. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα τήρησης μητρώου θεματοδοτών, βαθμολογητών/αναβαθμολογητών, στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών που διοργανώνει το ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ να δύναται να επικοινωνεί, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να αναζητούνται στοιχεία και έγγραφα που επικαλούνται οι υποψήφιοι. Η ρύθμιση αναμένεται ότι θα συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην πάταξη της γραφειοκρατίας, μέσω της αυτοματοποιημένης άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών, ενισχύοντας την τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης και επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών και φορέων, με τελικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες. Επίσης διευκολύνονται οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικών αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας της διαδικτυακής πύλης του ΑΣΕΠ, στην οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων φορέων. Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εγγραφής στα μητρώα, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που καταχωρίζονται στα εν λόγω μητρώα, τον τρόπο καταχώρισης, επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων/δικαιολογητικών και τις βαθμίδες πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των αρχείων.». Επίσης θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα οι αιτούντες προκηρύξεων του ΑΣΕΠ να καταθέτουν ενστάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω email κάτι που δεν προβλεπόταν μέχρι στιγμής.


ΠΗΓΗ:
DIKAIOLOGITIKA.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr