Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου για εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών μέσα από το νέο ΕΣΠΑ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr:
Η «Ανάπτυξη Πιλοτικών Δομών Καθετοποιημένης Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου με Εισαγωγή Καινοτόμων Διαδικασιών» αποτελεί μια από τις 6 δράσεις στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ), η προδημοσίευση των οποίων έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η συνολική προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την συγκεκριμένη δράση φθάνει τα 30 εκατ. ευρώ (123.000.000 ευρώ και για τις 6 δράσεις) και αφορά την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, ιδιαίτερα ΜμΕ, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).
Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις.
Στους στόχους της δράσης περιλαμβάνονται:
·         η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία,
·         η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών,
·         η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές,
·         η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης,
·         η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού,
·         η παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
Η δράση εντάσσεται στον τομέα προτεραιότητας «Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της δράσης, η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.
Δυνητικοί δικαιούχοι
Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους θα απευθύνεται η δράση είναι:
1.     Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.
2.     Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10 ΜμΕ του αγροδιατροφικού κλάδου της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

ΠΗΓΗ:
AGROTYPOSΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr