Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις σε δήμους και Περιφέρειες - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Αλλαγές στις προσλήψεις σε δήμους, Περιφέρειες και τα ΝΠΙΔ για το 2015 προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Βούτσης κάνει γνωστό ότι οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ και ΕΝΠΕ, θα πρέπει να προχωρήσουν στην έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για τις προσλήψεις του έτους 2015, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
Το υπουργείο προβλέπει ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας για το έτος 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014.
Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Αναλυτικά το υπουργείο κάνει γνωστά τα παρακάτω:
1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ
Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.
Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής».
Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.
Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο υπουργείο.
2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΙΔ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ
1. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
2. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων,απαιτούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής».
Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.
Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.
3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Σημειώνεται ότι με το άρθρο 10 του ν. 4257/2014 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 συμπεριλήφθηκαν και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (εγκύκλιός μας 31635/19­8-2014 ΑΔΑ: ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ).
5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΕΚΤΌΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016 για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους.
Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».
6.ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες σας, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ.
Το σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Συμβάσεις/ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)-Εποχικό/Υποδείγματα ανακοινώσεων/Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης εποχικού προσωπικού.
7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.
8. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα. Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.
9. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 τέθηκε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Επί τη ευκαιρία, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ των προαναφερόμενων διατάξεων, δεν υπόκεινται στον χρονικό περιορισμό των έξι (6) μηνών.
Θεωρούμε όμως ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της αναλογικής αντιμετώπισης όμοιων δεδομένων θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2015 (30-4-2015).
10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Για τη αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη σε κατάσταση ανάγκης. Σημειώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 και εμπίπτει στον περιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θέσεων.
11. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σε περίπτωση που προγραμματίζεται κατάργηση ή συγχώνευση Νομικού Προσώπου δεν θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα. Αίτημα θα υποβληθεί από τον φορέα που θα ασκεί τις αρμοδιότητες.
12. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Τα αιτήματα των ΟΤΑ α'&β' βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» δεν θα υποβληθούν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, αλλά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έπειτα από την ισχύ του άρθρου 29 του ν.4151/2013.
Με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4277/2014 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2015. Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014, παρατάθηκε η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων από τη λήξη τους μέχρι τις 30-9-2015.
Με το άρθρο 27 του ν. 4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Η αποστολή των αιτημάτων για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα.
Το σύνολο των αιτημάτων που θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) θα πρέπει να έχουν περιέλθει σε αυτή έως τις 30-4-2015. Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική για τις περιπτώσεις Α1 και Β1.
Ειδικά για τις περιπτώσεις Α1 και Β1, τα αιτήματα που θα εισέλθουν στο Υπουργείο μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμα. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εγκρίσεων κρίνεται απαραίτητη η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας προκειμένου να απεικονιστούν οι ελλείψεις και τα αρμόδια όργανα να διαμορφώσουν εικόνα της πραγματικής κατάστασης και να προωθήσουν αιτήματα για τα οποία η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία στις υπηρεσίες των φορέων.
Ύστερα από αυτά, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητάς σας, εφιστώντας τους την προσοχή, ώστε να περιορίσουν τα αιτήματά τους στα απολύτως απαραίτητα αξιολογώντας τις προτεραιότητές τους και να τηρηθούν πιστά οι καταληκτικές ημερομηνίες κατά περίπτωση. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών τα αιτήματα θα τίθενται στο αρχείο.
Κατ' εξαίρεση θα γίνονται δεκτά και θα αξιολογούνται αιτήματα που θα αφορούν σε επιτακτικές ανάγκες που προέκυψαν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και στο πλαίσιο πάντα της μη εξάντλησης του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Επειδή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις να τροποποιούνται μετά την χορήγηση των εγκρίσεων οι αιτούμενες ειδικότητες, εφιστούμε την προσοχή σας, στον ορθολογικό προγραμματισμό, με βάση τις άμεσα λειτουργικές σας ανάγκες ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά τέτοιες περιπτώσεις. 


ΠΗΓΗ
: FINANCIAL PRESS.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr