Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/1918
Μαρούσι: 13/6/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης:
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»
1. Αναθέτουσα αρχή: Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) - Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 2102896760 -
2102896974, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr..
2. Προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (20.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Περιγραφή - Αντικείμενο της Προκήρυξης: Αντικείμενο της Προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου / αναδόχων
για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών για την Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ_
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).
4. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
5. Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή
σύμπραξη των προηγούμενων, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή συνεταιρισμοί, ή ενώσεις, οι οποίοι και υποβάλλουν
κοινή προσφορά. Διευκρινίζεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Δε γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του
Ελληνικού Δημοσίου.
7. Διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης: Όσοι παραλάβουν το τεύχος της Προκήρυξης από το διαδικτυακό τόπο
της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eidlog2@aspete.gr, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής.
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες. Η παραλαβή του τεύχους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική
(courier). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4/7/2014 και ώρα 12:00
στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
9. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παροχή εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός
Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 2102896760 -
2102896974, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών

ΠΗΓΗ: ΑΣΠΑΙΤΕ


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr